Eerste gesprek

Tijdens een eerste gesprek worden volgende thema’s besproken:

  • de locatie van het bouwproject
  • de stedenbouwkundige aspecten
  • de formaliteiten voor de bouwaanvraag
  • het programma en de overeenstemming met uw persoonlijke voorkeuren en budget
  • uw wensen en verwachtingen betreffende de samenwerking
  • bijkomende aspecten zoals stabiliteitsstudie, EPB,...


Opmeting bestaande toestand

In geval van renovatie wordt de bestaande toestand opgemeten en uitgetekend.

 

Voorontwerp

Voor de opmaak van het eerste voorontwerp verzamelt de architect eerst de nodige informatie omtrent het perceel of het pand.

Op basis van die informatie en het eerste gesprek wordt door middel van plannen en 3d-tekeningen een eerste voorontwerp uitgewerkt.

Na overleg en het afwegen van pro's en contra's, zullen de voorontwerpplannen worden aangepast.

Wanneer het ontwerp definitief wordt wordt er een kostprijsraming opgemaakt met korte aanduiding van de voorziene materialen.

 Aanvraag tot omgevingsvergunning

Na goedkeuring van het voorontwerp maakt de architect het volledige dossier voor de aanvraag van de omgevingsvergunning op en wordt dit ingediend op het digitale omgevingsloket. 


Opmaken van uitvoeringsdossier

Volledige beschrijving van de werken (uitvoeringsplannen, meetstaten, bestekken,..) per lot met de te volgen uitvoeringswijzen en materialen. Op basis van deze documenten maken de aannemers een offerte.

 

Aanbesteding

Aannemers worden aangezocht om een offerte te maken. De architect onderzoekt de verschillende offertes, vergelijkt ze en geeft zijn advies voor de uiteindelijke keuze.

Opmaken van een contract tussen bouwheer en aannemer.


Controle tijdens de werken

Tijdens de uitvoering van de werken zal er steeds een regelmatige controle gebeuren om na te gaan of de gemaakte afspraken worden nageleefd en de uitvoering volgens de voorschriften en de regels der kunst verlopen.

 

Oplevering

De architect zal de opdrachtgever bijstaan bij de opleveringen. Er wordt een pv opgemaak tmet daarin welke werken te aanvaarden en welke nog dienen uitgevoerd of verbeterd te worden.Voor specialisaties zoals EPB-verslaggeving, ventilatieverslagging, stabiliteitsstudies, … wordt in nauw overleg samengewerkt met externe partners.